ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស​ដោយសារ​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម

ច្បាប់ទាក់ទងនឹងការផ្ដន្ទាទោសដោយសារការធ្វើបាតុកម្ម.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស​ដោយសារ​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: