ច្បាប់​អស្សាមិករណ៍

ច្បាប់អស្សាមិករណ៍.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិដីធ្លី, នីតិសាធារណះ. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​អស្សាមិករណ៍.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: