ដំណោះស្រាយ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​នៅ​ពេល​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រស់​នៅ​មិន​ចុះ​សម្រុង

ដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលប្ដីប្រពន្ធរស់នៅមិនចុះសម្រុង.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ដំណោះស្រាយ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​នៅ​ពេល​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រស់​នៅ​មិន​ចុះ​សម្រុង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: