តើ​ជន​រងគ្រោះ​ត្រូវ​បង់​លុយ​ឲ្យ​ប៉ូលិស​ដើម្បី​ចាប់​ជន​ល្មើស​ឬ​ទេ?

តើជនរងគ្រោះត្រូវបង់លុយឲ្យប៉ូលិសដើម្បីចាប់ជនល្មើសឬទេ?.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ជន​រងគ្រោះ​ត្រូវ​បង់​លុយ​ឲ្យ​ប៉ូលិស​ដើម្បី​ចាប់​ជន​ល្មើស​ឬ​ទេ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: