តើ​ប្តី​ឬ​ប្រពន្ធ​អាច​កាន់កាប់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទាំងស្រុង​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​នៅ​ពេល​អ្នកណា​មួយ​ស្លាប់​នោះ​?

តើប្តីឬប្រពន្ធអាចកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងស្រុងបានដែរឬទេនៅពេលអ្នកណាមួយស្លាប់នោះ?.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​ប្តី​ឬ​ប្រពន្ធ​អាច​កាន់កាប់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ទាំងស្រុង​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​នៅ​ពេល​អ្នកណា​មួយ​ស្លាប់​នោះ​?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: