តើ​អ្នក​ចង់​រក​ស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​កន្លែង​ណា?

តើអ្នកចង់រកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណា?.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​អ្នក​ចង់​រក​ស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​កន្លែង​ណា?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: