នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់៖ ការ​ប៉ះពាល់​បូរណភាព​បុគ្គល

នាទីអត្ថាធិប្បាយច្បាប់៖ ការប៉ះពាល់បូរណភាពបុគ្គល.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នាទីអត្ថាធិប្បាយ​ច្បាប់៖ ការ​ប៉ះពាល់​បូរណភាព​បុគ្គល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: