និស្សិត​មួយ​ចំនួន​បារម្ភ​ពី​ទីផ្សារ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា

និស្សិតមួយចំនួនបារម្ភពីទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ និស្សិត​មួយ​ចំនួន​បារម្ភ​ពី​ទីផ្សារ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: