នីតិ​វិធី​ក្នុង​ការ​បញ្ជូន​សំណុំ​រឿង​ពី​តុលាការ​មួយ​ទៅ​តុលាការ​មួយ

នីតិវិធីក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងពីតុលាការមួយទៅតុលាការមួយ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នីតិ​វិធី​ក្នុង​ការ​បញ្ជូន​សំណុំ​រឿង​ពី​តុលាការ​មួយ​ទៅ​តុលាការ​មួយ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: