បញ្ហា​ការ​កាប់​រាន​ពី​ដី​ព្រៃ​ហើយ​ទិញ​លក់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ពី​ម្ចាស់​ដើម

បញ្ហាការកាប់រានពីដីព្រៃហើយទិញលក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីម្ចាស់ដើម.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ហា​ការ​កាប់​រាន​ពី​ដី​ព្រៃ​ហើយ​ទិញ​លក់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ពី​ម្ចាស់​ដើម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: