បញ្ហា​ការ​មិន​អាច​រួច​ផុត​ពី​ជាប់​ទោស​ពេល​​ពិរុទ្ធ​ជន​ផុត​អាជ្ញា​យុកាល​សាល​ក្រម​សាលា​ដំបូង​ហើយ

បញ្ហាការមិនអាចរួចផុតពីជាប់ទោសពេលពិរុទ្ធជនផុតអាជ្ញាយុកាលសាលក្រមសាលាដំបូងហើយ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ហា​ការ​មិន​អាច​រួច​ផុត​ពី​ជាប់​ទោស​ពេល​​ពិរុទ្ធ​ជន​ផុត​អាជ្ញា​យុកាល​សាល​ក្រម​សាលា​ដំបូង​ហើយ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: