ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​អស្សាមិករណ៍

ផលប៉ះពាល់នៃសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអស្សាមិករណ៍.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​អស្សាមិករណ៍.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: