ភារកិច្ច​របស់​ប៉ូលិស​ក្នុង​ការ​ទទួល​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ករណី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍

ភារកិច្ចរបស់ប៉ូលិសក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ភារកិច្ច​របស់​ប៉ូលិស​ក្នុង​ការ​ទទួល​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ករណី​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: