វិធីសាស្ត្រ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សំរាប់​បង្កើន​មុខ​ជំនាញ​ដល់​ពលរដ្ឋ

វិធីសាស្ត្ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសំរាប់បង្កើនមុខជំនាញដល់ពលរដ្ឋ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិធីសាស្ត្រ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​សំរាប់​បង្កើន​មុខ​ជំនាញ​ដល់​ពលរដ្ឋ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: