វិធី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​បាតុភូត​រន្ទះ​ពេល​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ

វិធីការពារខ្លួនពីបាតុភូតរន្ទះពេលនៅក្នុងផ្ទះ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិធី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​បាតុភូត​រន្ទះ​ពេល​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: