សម្ភាស​លោក មឿន តុលា អំពី​វិស័យ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា

សម្ភាសលោក មឿន តុលា អំពីវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៍មានទូទៅ. Bookmark the permalink. Comments Off on សម្ភាស​លោក មឿន តុលា អំពី​វិស័យ​រោងចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: