សារសំខាន់​នៃ​សហព័ន្ធ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា

សារសំខាន់នៃសហព័ន្ធនាំចេញអង្ករកម្ពុជា.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សារសំខាន់​នៃ​សហព័ន្ធ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: