សិទ្ធិ​កាន់​កាប់​ដីធ្លី​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ចែក​ឲ្យ​កូន

សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យកូន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សិទ្ធិ​កាន់​កាប់​ដីធ្លី​ដែល​ឪពុក​ម្ដាយ​ចែក​ឲ្យ​កូន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: