សិទ្ធិ​និង​វិធី​តវ៉ា​ក្នុង​ករណី​ដែល​តុលាការ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ជន​មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស

សិទ្ធិនិងវិធីតវ៉ាក្នុងករណីដែលតុលាការដាក់ពន្ធនាគារជនមិនបានប្រព្រឹត្តខុស.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សិទ្ធិ​និង​វិធី​តវ៉ា​ក្នុង​ករណី​ដែល​តុលាការ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ជន​មិន​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: