សំណង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ

សំណងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ, នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណង​រដ្ឋប្បវេណី​ក្នុង​បទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: