សំណួរ​ចម្លើយ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កាន់​កាប់​ដី​និង​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ

សំណួរចម្លើយទាក់ទងនឹងការកាន់កាប់ដីនិងការធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណួរ​ចម្លើយ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​កាន់​កាប់​ដី​និង​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: