សំណួរ​ចម្លើយ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​បែង​ចែក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ

សំណួរចម្លើយផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សំណួរ​ចម្លើយ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​ការ​បែង​ចែក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: