អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ

អាជ្ញាយុកាលនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អាជ្ញាយុកាល​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: