អ្នក​ជំនាញ៖ យុវជន​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ខ្សោយ​មុខវិជ្ជា​អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ

អ្នកជំនាញ៖ យុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នខ្សោយមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នក​ជំនាញ៖ យុវជន​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​ខ្សោយ​មុខវិជ្ជា​អក្សរ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: