អ្នក​វិភាគ៖ ការ​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រថុយ​ប្រថាន

អ្នកវិភាគ៖ ការទិញអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រថុយប្រថាន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នក​វិភាគ៖ ការ​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ភាព​ប្រថុយ​ប្រថាន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: