កម្ពុជាគ្រោងបង្កើតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិជាមួយថៃ.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. Comments Off on .

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: