ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចំពោះ​សារ​សំខាន់​នៃ​ការ​ធានារ៉ា​ប់រង

ការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះសារសំខាន់នៃការធានារ៉ាប់រង.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 30, 2012, in ធានារ៉ាប់រង. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចំពោះ​សារ​សំខាន់​នៃ​ការ​ធានារ៉ា​ប់រង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: