វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ប្រាក់​កំចី​ដល់​ប្រជាជន​ជនបទ​ប្រកប​ដោយ​និរន្ត​ភាព

វិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កំចីដល់ប្រជាជនជនបទប្រកបដោយនិរន្តភាព.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 30, 2012, in ឥណទាន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ វិធីសាស្ត្រ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ប្រាក់​កំចី​ដល់​ប្រជាជន​ជនបទ​ប្រកប​ដោយ​និរន្ត​ភាព.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: