សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា

សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 30, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: