កិច្ចប្រជុំ​​G20 ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​​បើក​​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​មិក​ស៊ី​កូ

កិច្ចប្រជុំG20 បានចាប់ផ្តើមបើកនៅក្នុងប្រទេសមិកស៊ីកូ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 3, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កិច្ចប្រជុំ​​G20 ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​​បើក​​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​មិក​ស៊ី​កូ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: