៤​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​​នេះ​​កម្ពុជា​​នាំ​ចេញ​​ទៅ​អាមេរិក​ប្រមាណ​​៦៥២​លាន​ដុល្លារ​

៤ខែដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកប្រមាណ៦៥២លានដុល្លារ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 3, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ៤​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​​នេះ​​កម្ពុជា​​នាំ​ចេញ​​ទៅ​អាមេរិក​ប្រមាណ​​៦៥២​លាន​ដុល្លារ​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: