តើផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខឬទៅក្រោយ? – RFI

តើផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខឬទៅក្រោយ? – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in ការជួញដូរមូលបត្រ, នាទីច្បាប់តាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ, នីតិក្រុមហ៊ុន, នីតិពាណិជ្ជកម្ម. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជាកំពុងដើរទៅមុខឬទៅក្រោយ? – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: