ហុងកុង៖ ១៥​ឆ្នាំ ក្រោយពី​ការ​ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់គ្រង​ពី​អង់គ្លេស​ទៅ​ចិន – RFI

ហុងកុង៖ ១៥ឆ្នាំ ក្រោយពីការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងពីអង់គ្លេសទៅចិន – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ហុងកុង៖ ១៥​ឆ្នាំ ក្រោយពី​ការ​ផ្ទេរ​ការ​គ្រប់គ្រង​ពី​អង់គ្លេស​ទៅ​ចិន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: