អឺរ៉ុប​ខិតខំ​ធ្វើឲ្យ​ក្រុម​ប្រទេស ​G20​ ទុកចិត្ត​លើខ្លួន​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ – ម៉ិកស៊ិក – RFI

អឺរ៉ុបខិតខំធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេស G20 ទុកចិត្តលើខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច – ម៉ិកស៊ិក – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អឺរ៉ុប​ខិតខំ​ធ្វើឲ្យ​ក្រុម​ប្រទេស ​G20​ ទុកចិត្ត​លើខ្លួន​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ – ម៉ិកស៊ិក – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: