អ្នកស្រាវជ្រាវ៖ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាង​៤០%​កំពុង​ជំពាក់​បំណុល​គេ – RFI

អ្នកស្រាវជ្រាវ៖ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង៤០%កំពុងជំពាក់បំណុលគេ – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នកស្រាវជ្រាវ៖ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាង​៤០%​កំពុង​ជំពាក់​បំណុល​គេ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: