ឧនភាព​សាធារណៈ៖​ តុលាការ​គណនី​ទាញ​សញ្ញា​អាសន្ន​ – បារាំង – RFI

ឧនភាពសាធារណៈ៖ តុលាការគណនីទាញសញ្ញាអាសន្ន – បារាំង – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 4, 2012, in ចំនេះដឹងទូទៅ, សេដកិច្ចអន្តរជាតិ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឧនភាព​សាធារណៈ៖​ តុលាការ​គណនី​ទាញ​សញ្ញា​អាសន្ន​ – បារាំង – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: