កម្ពុជា​សុំ​ឲ្យ​ថៃ​ឈប់​ពង្រាយ​ទ័ព​នៅ​តំបន់​គ្មាន​ទ័ព

កម្ពុជាសុំឲ្យថៃឈប់ពង្រាយទ័ពនៅតំបន់គ្មានទ័ព.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 5, 2012, in សន្តិសុខព្រំដែន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​សុំ​ឲ្យ​ថៃ​ឈប់​ពង្រាយ​ទ័ព​នៅ​តំបន់​គ្មាន​ទ័ព.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: