ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទះ​ល្វែង​ចំនួន​១៧​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងចំនួន១៧គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 5, 2012, in អចលនវត្ថុ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទះ​ល្វែង​ចំនួន​១៧​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: