សង្គម​ស៊ីវិល​បង្ហាញ​លទ្ធផល​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​ឥទ្ធិពល​នៃ​គ្រឿង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្រូបង្រៀន

សង្គមស៊ីវិលបង្ហាញលទ្ធផលពីការវាយតម្លៃឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 5, 2012, in អប់រំ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សង្គម​ស៊ីវិល​បង្ហាញ​លទ្ធផល​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​ឥទ្ធិពល​នៃ​គ្រឿង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្រូបង្រៀន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: