នីតិវិធី​នៃ​ការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​កម្ពុជា – RFI

នីតិវិធីនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 6, 2012, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នីតិវិធី​នៃ​ការ​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​កម្ពុជា – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: