អ្នក​ជំនាញ​បរទេស​ម្នាក់​ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​​គិតគូរ​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្រោយ​សង្គ្រាម

អ្នកជំនាញបរទេសម្នាក់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរបន្ថែមអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្រោយសង្គ្រាម.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 6, 2012, in សំណល់អតីតកាល. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អ្នក​ជំនាញ​បរទេស​ម្នាក់​ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​​គិតគូរ​បន្ថែម​អំពី​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្រោយ​សង្គ្រាម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: