មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់ទង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា

មាត្រាច្បាប់ទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 13, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ មាត្រា​ច្បាប់​ទាក់ទង​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចសន្យា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: