កម្ពុជា​រង​ថ្ម​បាក់​នៃ​ជម្លោះ​ដែល​ហួស​ពី​សមត្ថភាព​​របស់​ខ្លួន​ – RFI

កម្ពុជា​រង​ថ្ម​បាក់​នៃ​ជម្លោះ​ដែល​ហួស​ពី​សមត្ថភាព​​របស់​ខ្លួន​ – RFI

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​រង​ថ្ម​បាក់​នៃ​ជម្លោះ​ដែល​ហួស​ពី​សមត្ថភាព​​របស់​ខ្លួន​ – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: