កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ត​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល

កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ត​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ត​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: