ក្រុមហ៊ុន​មក​ពី ស.រ.អា វិនិយោគ​៣​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ថាមពល​អគ្គិសនី

ក្រុមហ៊ុន​មក​ពី ស.រ.អា វិនិយោគ​៣​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ថាមពល​អគ្គិសនី

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រុមហ៊ុន​មក​ពី ស.រ.អា វិនិយោគ​៣​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ថាមពល​អគ្គិសនី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: