តើ​អ្នក​កាប់​ជ្រូក​មាន​សិទ្ធិ​ផ្ដាច់​មុខ​ក្នុង​ការ​ទិញ-​លក់​សាច់​ជ្រូក​ទេ?

តើ​អ្នក​កាប់​ជ្រូក​មាន​សិទ្ធិ​ផ្ដាច់​មុខ​ក្នុង​ការ​ទិញ-​លក់​សាច់​ជ្រូក​ទេ?

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ តើ​អ្នក​កាប់​ជ្រូក​មាន​សិទ្ធិ​ផ្ដាច់​មុខ​ក្នុង​ការ​ទិញ-​លក់​សាច់​ជ្រូក​ទេ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: