សង្គម​ស៊ីវិល​សាទរ ស.រ.អា បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​យុវជន​វ័យ​ក្មេង​តំបន់​អាស៊ាន

សង្គម​ស៊ីវិល​សាទរ ស.រ.អា បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​យុវជន​វ័យ​ក្មេង​តំបន់​អាស៊ាន

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សង្គម​ស៊ីវិល​សាទរ ស.រ.អា បង្កើន​ទំនាក់​ទំនង​យុវជន​វ័យ​ក្មេង​តំបន់​អាស៊ាន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: