មេដឹក​នាំ​​ពិភព​លោក​​ផ្តោត​​សំខាន់​​លើ​វិបត្តិ​​បំណុល​​ក្នុង​​កិច្ច​ប្រជុំ​​G20

មេដឹក​នាំ​​ពិភព​លោក​​ផ្តោត​​សំខាន់​​លើ​វិបត្តិ​​បំណុល​​ក្នុង​​កិច្ច​ប្រជុំ​​G20

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 15, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on មេដឹក​នាំ​​ពិភព​លោក​​ផ្តោត​​សំខាន់​​លើ​វិបត្តិ​​បំណុល​​ក្នុង​​កិច្ច​ប្រជុំ​​G20.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: