សហជីព៖ កិច្ចសន្យា​ការងារ​ខ្លី​ជា​ការ​គំរាមកំហែង​និង​រំលោភ​សិទ្ធិ​កម្មករ

សហជីព៖ កិច្ចសន្យាការងារខ្លីជាការគំរាមកំហែងនិងរំលោភសិទ្ធិកម្មករ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែកក្កដា 16, 2012, in នីតិការងារ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សហជីព៖ កិច្ចសន្យា​ការងារ​ខ្លី​ជា​ការ​គំរាមកំហែង​និង​រំលោភ​សិទ្ធិ​កម្មករ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: