អេស៊ីលីដា​ជោគជ័យ​នៅ​ឡាវ​ខណៈវិស័យ​ធនាគារ​ប្រទេស​នេះ​កំពុង​រីក​ចម្រើន – RFI

អេស៊ីលីដា​ជោគជ័យ​នៅ​ឡាវ​ខណៈវិស័យ​ធនាគារ​ប្រទេស​នេះ​កំពុង​រីក​ចម្រើន – RFI.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែសីហា 10, 2012, in ធនាគារ, នីតិក្រុមហ៊ុន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អេស៊ីលីដា​ជោគជ័យ​នៅ​ឡាវ​ខណៈវិស័យ​ធនាគារ​ប្រទេស​នេះ​កំពុង​រីក​ចម្រើន – RFI.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: